Polishcourses

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


Witamy w szkole języków obcych PROLOG!


Jesteśmy skuteczni, ponieważ:

 - kwalifikujemy naszych studentów do grup w oparciu o test i rozmowę kwalifikacyjną

 - uczymy w małych grupach, składających się ze studentów optymalnie dopasowanych pod względem stopnia znajomości języka

 - zajęcia prowadzą doświadczeni, w pełni wykwalifikowani lektorzy Polacy i native speakers

 - każda lekcja jest dobrze zaplanowana i przemyślana, prowadzona w tempie dostosowanym do potrzeb i możliwości studentów w grupie

 - na zajęciach motywujemy, aktywizujemy, bawimy i wspieramy

 - prowadzimy zajęcia w języku, którego uczymy

 - uważamy, że SŁOWNICTWO, SŁOWNICTWO i jeszcze raz SŁOWNICTWO jest kluczem do sukcesu w nauce języków obcych, wspieramy ją dodatkowymi ćwiczeniami domowymi na platformie

 - uczymy w przyjaznej, sympatycznej atmosferze, bo pozwala to pokonać bariery w mówieniu i otworzyć się na język

 - obserwujemy i monitorujemy postępy naszych studentów, sprawdzamy „przyrost” wiedzy robiąc regularne powtórki, quizy oraz testy

 -języków obcych w Krakowie uczymy już 25 lat!

 

Poziom znajomości języka A1

To poziom beginner, czyli początkujący. Osoba, która ukończy kurs na poziomie językowym A1 rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi na temat konkretnych potrzeb życia codziennego. Umie formułować pytania na temat życia prywatnego, np.: miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i ludzi, których zna. Potrafi też odpowiadać na tego typu pytania. Osoba znająca język na poziomie A1 potrafi przedstawiać siebie i innych oraz prowadzić prostą konwersację jeśli rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom znajomości języka A2

To poziom Elementary/Pre-intermediate, czyli niższy średnio zaawansowany. Osoba, która ukończyła kurs na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym (m.in.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny oraz zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumieć się w prostych rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających tylko bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Umie prosto opisywać swoje otoczenie i pochodzenie, poruszać tematy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom znajomości języka B1

Poziom Intermediate, czyli średnio zaawansowany. Osoba, która ukończyła kurs na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom znajomości języka B2

To poziom upper-intermediate, czyli wyższy średnio zaawansowany. Osoba, kóra ukończyła poziom B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom znajomości języka C1

To poziom Advanced, czyli zaawansowany. Osoba, która ukończyła kurs na poziomie C1 rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom znajomości języka C2

To poziom Nearly native-speaker level (Proficiency), czyli profesjonalny. Osoba, która ukończyła kurs na poziomie C2 może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

 

 

 

 

Air JordanAir Max 270 Men